close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • Ruch bezwizowy na Kanale Augustowskim i do Grodna

  Zgodnie z punktem 4 Dekretu Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 23 sierpnia 2016 r. Nr 318 O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu obywateli państw obcych, od 26 października 2016 r. możliwy jest wjazd w strefę Kanału Augustowskiego oraz do Grodna w ramach odwiedzania specjalnego parku turystyczno-rekreacyjnego „Kanał Augustowski” przy bezwizowym trybie wjazdu do Republiki Białorusi.

  Bezwizowy wjazd na okres 5 dni  może się odbywać przez przejścia graniczne z Polską: Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską: przez przejścia graniczne Prywałka (Szandubra), Prywałka (Rajgardas).

  Aby wjechać w rejon Kanału Augustowskiego należy posiadać ważny paszport oraz specjalne zezwolenie na prawo do przebywania w strefie bezwizowej. Dokument będzie wydawany przez białoruskie firmy turystyczne działające na terytorium Grodna i Parku „Kanał Augustowski”. Zamówienia na wycieczki można składać drogą elektroniczną.

  W przypadku konieczności przedłużenia pobytu na Białorusi należy zgłosić się do najbliższego Wydziału Spraw Wewnętrznych w celu wyrobienia wizy. Przekroczenie terminu pobytu będzie podlegać karze administracyjnej.

  Dodatkowe informacje pod adresem: http://grodnovisafree.by/index.php?lang=pl .

   

  Ruch bezwizowy do Puszczy Białowieskiej.

  Zgodnie z Postanowieniem Rady Ministrów RB nr 414 z dnia 15 maja 2015 r. wprowadzony został ruch bezwizowy wobec obywateli państw obcych odwiedzających Park Narodowy Puszcza Białowieska.

  Turyści planujący zwiedzanie białoruskiej części Puszczy Białowieskiej bez wiz są zobowiązani do skorzystania z przejścia granicznego Białowieża – Piererow, przystosowanego do obsługi zarówno ruchu pieszego, jak i rowerowego.

  Zasady przebywania cudzoziemców na terenie Parku Narodowego Puszcza Białowieska:

  • Cudzoziemcy będą mogli przebywać na terenie Parku w celach turystycznych do trzech dni na podstawie ważnego paszportu (lub innego dokumentu równoważnego) oraz dokumentu uprawniającego cudzoziemca do zwiedzania Parku Narodowego (wzór dokumentu będzie można znaleźć na stronie internetowej Parku);

  • Możliwe będzie nabycie dokumentu uprawniającego do zwiedzania Parku w trybie grupowym (za pośrednictwem zagranicznej firmy turystycznej) lub indywidualnym (w trybie rezerwacji on-line, po uprzednim opłaceniu);

  • W przypadku utraty dokumentu uprawniającego do zwiedzania Parku możliwe będzie uzyskanie jego duplikatu od przedstawicieli administracji Parku.

  Szczegółowe informacje dot. zwiedzania Parku Narodowego Puszcza Białowieska przez obywateli państw obcych można znaleźć na stronie Białowieskiego Parku Narodowego: http://bpn.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2019&Itemid=280.

   

  Przekraczanie granicy rosyjsko-białoruskiej - informacja dla podróżujących

   

  W związku ze stanowiskiem strony rosyjskiej, dotyczącym nieuregulowanego statusu prawnego przejść granicznych między Federacją Rosyjską a Republiką Białorusi, należy liczyć się z trudnościami lub uniemożliwieniem obywatelom państw trzecich, w tym obywatelom RP, przekraczania granicy białorusko-rosyjskiej w obydwu kierunkach.

   

  Przejścia graniczne, przeznaczone do międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, z których mogą korzystać obywatele państw trzecich, w tym obywatele polscy podróżujący drogą lądową do Rosji, znajdują się na granicy Rosji z Łotwą (BURACZKI, ŁUDONKA, UBYLINKA ), Estonią (KUNICZYNA GORA, SZUMIŁKINO) i Ukrainą (NOWYJE JURKOWICZI, POGAR, TROJEBORTNOJE).

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu rekomenduje dla wjazdu do Rosji i wyjazdu trasę przez Łotwę.

   

   

   

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu zajmuję się wykonywaniem następujących czynności:

   

  • obsługa ruchu osobowego,
  • opieka konsularna (pomoc obywatelom polskim znajdującym się na terytorium Brzeskiego Okręgu Konsularnego RB),
  • informacja prawna,
  • tłumaczenia dokumentów,
  • wydobywanie dokumentów na potrzeby instytucji i obywateli polskich,
  • czynności z zakresu spraw obywatelskich,
  • czynności z zakresu spraw repatriacyjnych,
  • czynności z zakresu spraw paszportów,
  • kontakty z organizacjami polonijnymi w RB,
  • przyjmowanie zgłoszeń o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezionych dowodach osobistych oraz przekazywanie informacji o tych zdarzeniach urzędom gmin w Polsce (vide informacja poniżej)

  Przejdź do sekcji:

   


   

   

  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

   

   

  Uprzejmie informujemy, że dnia 1 marca 2015 r. weszły w życie: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.), a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212).

   

  W związku ze zmianami wprowadzonymi przez ww. ustawę konsul przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin.

   

  TRYB PRZYJMOWANIA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO (art. 47 ustawy)

   

  Zgodnie z art. 47 ustawy, posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

  Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument, dokonuje zgłoszenia na formularzu (art. 48 ustawy), którego wzór został określony rozporządzeniem.

   

  FORMULARZ DO POBRANIA

   

  ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO (art. 47 ustawy)

   

  Konsul po dokonaniu weryfikacji zgodności danych osobowych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym, wydaje mu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego utratę (§ 18 rozporządzenia).

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży (§ 18 ust. 3 rozporządzenia).

  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

   

   

  PRZYJMOWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH I POWIADOMIENIE ORGANÓW GMIN (art. 49 ustawy)

   

  Uszkodzony lub odnaleziony dowód osobisty konsul przesyła wystawcy dowodu osobistego w najbliższym możliwym terminie (§ 19 rozporządzenia).

   

  PRZEKAZYWANIE WYSTAWCY DOWODU INFORMACJI O ZWROCIE DOWODU OSOBISTEGO (art. 49 ustawy)

   

  Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do urzędu dowolnej gminy lub urzędu konsularnego RP. Konsul niezwłocznie przekazuje wystawcy dowodu osobistego informację o dacie zwrotu dowodu osobistego i w najbliższym możliwym terminie przesyła ten dokument do wystawcy (art. 49 ust 3 ustawy, § 20 rozporządzenia).

   

   

  WNIOSKI O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (art. 24 ustawy)

   

  UWAGA!

  Konsul nie posiada kompetencji do przyjmowania i pośredniczenia w realizacji wniosków o wydanie dowodu osobistego i NIE WYDAJE dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty należy złożyć w Polsce, w urzędzie miasta lub gminy swojego ostatniego miejsca zameldowania.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: