close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POTRZEBUJĘ POMOCY

 •  

  Opieka konsularna

   

  Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą, który znalazł się w nagłej sytuacji losowej (wypadek, aresztowanie, nagła choroba itp.) ma prawo zwrócić się do Konsulatu RP z prośbą o pomoc konsularną. Na terenie Republiki Białoruś obowiązuje kompetencyjny podział obszaru na okręgi konsularne. Brzeski okręg konsularny obejmuje obwód brzeski.

  Konsulat Generalny RP w Brześciu ma czynny w systemie całodobowym telefon: (00375) (162) 27-00-01 oraz (00375) 29-200-94-00.

  Pod wymienionym numerem, po godzinach urzędowania (poniedziałek - piątek, 8.30 - 16.30 czasu miejscowego) dzwonić należy tylko w wyjątkowych i nagłych sytuacjach losowych, wymagających natychmiastowej interwencji konsula.

  Konsul może interweniować po uzyskaniu przez niego pełnej informacji o zaistniałym zdarzeniu, a swoje funkcje może wykonywać jedynie w ramach określonych umowami międzynarodowymi. Konsul czuwa nad tym, aby obywatele polscy byli traktowani przez władze miejscowe tak, jak obywatele odwiedzanego kraju.

   

  Zakres pomocy udzielanej przez konsula obywatelom RP za granicą:

   

  Pomoc konsula dla obywateli RP obejmuje m.in. przypadki:

  • utracenie (zgubienie, kradzież, zniszczenie) paszportu lub innego ważnego dokumentu, po sprawdzeniu tożsamości wystawiany jest paszport tymczasowy na powrót do Kraju.
  • utracenie posiadanych środków finansowych.

  Istnieje możliwość:

  • udzielenia pomocy w skontaktowaniu się z rodziną lub osobami bliskimi w Polsce;
  • wypłacenia na miejscu kwoty wpłaconej na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (po potwierdzeniu tego faktu);
  • w skrajnych przypadkach udzielenia niewielkiej pożyczki na powrót do Polski (do jej otrzymania konieczne jest sporządzenie odpowiedniej umowy.
  • udzielenia pomocy w przypadku zatrzymania lub aresztowania.

  Istnieje możliwość:

  • powiadomienia na wniosek aresztowanego jego rodziny w Polsce;
  • wystąpienia o informacje dotyczące przyczyn zatrzymania, czasie trwania postępowania, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia z aresztu;
  • udzielenia pomocy w znalezieniu adwokata;
  • w przypadku uzyskania informacji o śmierci obywatela RP poza granicami Polski konsul pomaga przy załatwianiu formalności na miejscu oraz zawiadamia rodzinę zmarłego w Polsce.

  Uwaga! Pomoc konsularna nie obejmuje:

   

  • prowadzenia spraw sądowych i administracyjnych, np. w charakterze adwokata;
  • samodzielnego angażowania prawników;
  • płacenia za obywatela kar pieniężnych, mandatów, pokrywania długów hotelowych oraz regulowania kosztów postępowania sądowego;
  • świadczenia usług, które są wykonywane przez biura turystyczne, linie lotnicze, banki, towarzystwa ubezpieczeniowe itp.;
  • uzyskiwania zgody na wykonywanie pracy;
  • powodowania lepszego traktowania obywatela polskiego przez władze miejscowe, niż obywatela własnego państwa;
  • podejmowania działań niezgodnych z zasadami etyki oraz sprzecznych z prawem kraju urzędowania oraz przepisami prawa polskiego.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  „Odyseusz” - nowe narzędzie dla Polaków za granicą

   

  Osoby przebywające poza granicami Polski, planujące wyjazd albo dłuższy pobyt na Białorusi zachęcamy do korzystania z serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”.  Zarejestrować się w serwisie i zgłosić swój wyjazd służbom dyplomacji konsularnej można na stronie: https://odyseusz.msz.gov.pl/

   

  Dlaczego?

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
  • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
  • a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – serwis ten może być wykorzystany do informowania o możliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

   

  Jak się zarejestrować?

  • zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości,
  • zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

   
  Praktyczne porady:

  • Osobom przebywającym za granicą dłużej niż 6 miesięcy polecamy założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację swoich danych kontaktowych, zgłaszanie kolejnych podróży i informacji o terminach wyborów.
  • Wszystkie osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz” otrzymają e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte.
  • Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za granicę polecamy proste zgłoszenie, bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.

   

  Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Rejestracja w systemie służy wyłącznie do udzielenia ewentualnej opieki i pomocy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

   

  Portal jest również dostępny w wersji mobilnej.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: