close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PROCEDURA WIZOWA

 •  

   

  Fot. Fotolia.com

   

  WNIOSKOWANIE O WIZĘ ZA POŚREDNICTWEM

  PUNKTÓW PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW WIZOWYCH

   

  Konsulat Generalny RP w Brześciu informuje, że rezerwacji terminu na złożenie dokumentów wizowych w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych w Brześciu, Baranowiczach i Pińsku można dokonać na dwa sposoby:

  Więcej informacji dot. procedury ubiegania się o wizę za pośrednictwem Punktów Przyjmowania Wniosków  Wizowych można znaleźć na stronie internetowej http://www.vfsglobal.com/poland/belarus/

   


  WNIOSKOWANIE O WIZĘ BEZPOŚREDNIO W URZĘDZIE KONSULARNYM

   

  W CELU OTRZYMANIA WIZY NALEŻY:

   

  KROK 1: Dokonać rejestracji w systemie internetowym na stronie https://by.e-konsulat.gov.pl/  i postępować zgodnie z zamieszczoną na stronie instrukcją.

   

  Wniosek wizowy należy wypełnić literami łacińskimi, z wyjątkiem punktów, które zgodnie z wymogami systemu wypełniane są cyrylicą (nazwisko i imię należy wpisać zgodnie z zapisem  w paszporcie), wydrukować i podpisać.

   

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną podróżą.

   

  KROK 2: Złożyć komplet  wymaganych dokumentów:

   

  • Paszport i fotokopię paszportu z danymi personalnymi oraz stronami zawierającymi wizy Schengen z ostatnich 3 lat

  Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu ze Strefy Schengen, zawierać minimum dwie wolne strony oraz być wydany w ciągu ostatnich 10 lat (paszporty o dłuższej ważności, nawet jeżeli są akceptowane przez miejscowe prawo, nie będą przyjmowane).  

   

  • Aktualną, kolorową fotografię o wymiarach  4.5 cm x 3.5 cm, wykonaną zgodnie z rekomendacjami ICAO;
  • Ubezpieczenie medyczne dla osób wyjeżdżających za granicę

  Ubezpieczenie powinno pokrywać wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć w związku z nagłym powrotem z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią podczas pobytu. Ubezpieczenie powinno być ważne we wszystkich Państwach Członkowskich Układu z Schengen przez cały okres zaplanowanego pobytu lub tranzytu. Minimalna kwota pokrycia ubezpieczenia powinna wynosić 30 000 EUR.

   

  • Dokumentację potwierdzającą zgodność deklarowanego celu podróży z celem faktycznym: szczegółowy wykaz dokumentów znajduje się w zakładce „Wykaz dokumentów”

  W wyjątkowych przypadkach konsul ma prawo wezwać do uzupełnienia wniosku o dodatkowe dokumenty nie wymienione powyżej bądź zaprosić na rozmowę.

   

  Dokumenty należy złożyć wyłącznie w dniu wybranym przez Państwa podczas rejestracji.

   

  KROK 3: Uiścić opłatę konsularną

   

  Opłatę wizową wnosi się w dniu składania dokumentów, na podstawie zlecenia opłaty wydanego w Wydziale Ruchu Osobowego Konsulatu Generalnego RP w Brześciu oraz na podstawie kserokopii paszportu ze stroną z danymi personalnymi oraz stroną nr 31.

   

  KROK 4: Odebrać paszport

  Data odbioru paszportu wyznaczana jest podczas składania dokumentów. Podstawowy termin rozpatrywania wniosków wizowych wynosi 10 dni roboczych.

   

   


   

  DO KTÓREGO PAŃSTWA STREFY SCHENGEN NALEŻY ZWRACAĆ SIĘ W CELU OTRZYMANIA WIZY?

  "Zasada pierwszego wjazdu"

   

  1. Jeśli planują Państwo odwiedzić konkretne państwo strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest jedynym punktem docelowym Państwa wizyt(y).
  2. Jeśli planują Państwo odwiedzić kilka państw strefy Schengen, należy zwracać się do Ambasady/ Konsulatu państwa Schengen, którego terytorium jest głównym punktem docelowym Państwa wizyt(y) pod względem czasu trwania i celu pobytu.
  3. Jeśli nie można określić głównego punktu pobytu, należy zwracać się do Ambasady / Konsulatu państwa Schengen, którego granicę przekroczą Państwo jako pierwszą.

   


   

  JEŚLI ZWRÓCĄ SIĘ PAŃSTWO W CELU OTRZYMANIA WIZY DO NIEWŁAŚCIWEJ
  AMBASADY / KONSULATU, TO…

   

  po złożeniu dokumentów Ambasada / Konsulat upewnia się, że jest właściwym urzędem do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy. Jeśli Ambasada / Konsulat nie jest właściwym urzędem do wydania wizy (na podstawie tego wniosku), niezwłocznie zwraca dokumenty wnioskodawcy, przyjętą opłatę wizową oraz wskazuje właściwą w celu otrzymania wizy Ambasadę / Konsulat.

   


   

  Ile wynosi okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wizowego?

   

  Zgodnie z art. 23 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U. UE L z dnia 15 września 2009 r.) decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji wizowej, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego Schengen. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

   


   

   


   

  Odmowa wydania /Cofnięcie/Unieważnienie wizy Schengen

   

  Osoba, której wniosek wizowy został rozparzony odmownie/dokonano cofnięcia lub unieważnienia wizy jest o tym każdorazowo informowana na specjalnie opracowanym formularzu urzędowym, na którym wskazuje się również powody podjęcia decyzji. Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od otrzymania jednej z ww. decyzji złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki składa się tym samym urzędzie,  w którym podjęto decyzję pierwotną. Decyzja konsula podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna.

   

  Posiadanie wizy nie stanowi gwarancji przekroczenia granicy

   

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. Posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej strefy Schengen o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z tym, co przewidziano w art. 5 kodeksu granicznego Schengen.

   

  Akredytowane podmioty komercyjne

   

  Od dnia 1 marca 2016 r. straciły ważność wszystkie akredytacje udzielone przez KG RP w Brześciu podmiotom komercyjnym. W związku z tym zaprzestano prowadzenia rejestru takich podmiotów. Poza przypadkami przewidzianymi w art. 10.2 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego wnioski wizowe składane są osobiście przez wnioskodawcę.

   

  Reprezentacja wizowa

   

  Z dniem 18 marca 2013 roku weszło w życie porozumienie do Umowy między Rządem RP a Rządem Republiki Łotewskiej o wzajemnej reprezentacji wizowej. Na mocy przedmiotowego porozumienia, Republika Łotewska rozpocznie reprezentację na Rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu konsularnym Konsulatu Republiki Łotewskiej w Witebsku, obejmującym obwód witebski. Wspólnotowy Kodeks Wizowy nie wprowadza obowiązku składania wniosków wizowych w placówce reprezentującej przez osoby zamieszkałe w okręgu konsularnym tej placówki. Urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi pozostają właściwe dla przyjmowania wniosków od aplikantów także z tego obwodu.

   

  Tagi: wizy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: